Shortlink

Келечек колубузда

Кыргыз калкы кылымдардын кыйрында көөнөрбөй, канчалаган кылымдарды карытып келген. Көөнөрбөс комузун күүгө келтирип колго кармап, калпактарын калтырбай кийишип, кыргыз каадасын кадырлашкан. Коктудан-кокту которуп, кыр-кырларды кыдырып, көчүп-конуп күн кечиришкен…

Кыргыз калкы капыстан качырып кирген кастарга (калмактарга, кытайларга…) камбылдыгын көрсөтүшүп, катылгандын катыгын колуна карматышкан. Кээде кандуу көтөрүлүштөрдө кереге кыйрап, күлү көккө көтөрүлүп, кыз-келиндер кыйналып, кары-картаңдардын капталдагы кара кабыргасы кайышып, катындар кара кийинишип, кыйын кезеңдерди көп көрүштү.

Толугу менен